บริการจาก SKP AUDIT

เราคือทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ สร้างสรรค์ และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณมีความอุ่นใจที่ธุรกิจของคุณคู่ควร

บริการตรวจสอบภายในนำการตรวจสอบธุรกิจของคุณในเชิงลึกและอย่างละเอียดด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย ด้วยบริการของเรา คุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการตรวจสอบและประหยัดเวลาและเงินในกระบวนการ

การบัญชีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าเบื่อหน่าย โดยอาจมีข้อผิดพลาดมากมายที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาล ทีมนักบัญชีที่มีประสบการณ์ของ SKP AUDIT ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและปัญหาด้านภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ

เราสามารถให้บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ลูกค้าของเราพอใจกับบริการของเรามากเราจึงอยากเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนของหนึ่งของความพึงพอใจนี้

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

บริษัท เอสเคพี ออดิทเฟิร์ม จำกัด  ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด  โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี  ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินนั้น  เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อกิจการ   โดยการตรวจสอบบัญชีนั้นทางผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงของแต่กิจการและออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ทราบว่างบการเงินนั้นได้มีการายงานไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดไว้หรือไม่  ส่วนอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของงบการเงิน ความซับซ้อนของงบการเงินและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

เป้าหมายของเราคือให้นักลงทุนได้ทบทวนการเงิน การบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม จากบริษัทต่างๆ ที่เราได้ตรวจสอบ เราพบว่านักลงทุนที่ใช้บริการของเราสามารถประหยัดเงินลงทุนได้อย่างน้อย 10%

บริการตรวจสอบงบการเงินสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร ทีมนักบัญชีที่ผ่านการรับรอง นักบัญชีนิติเวช และนักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองของเราสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ เราให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดสำหรับลูกค้าของเรา

เมื่อเศรษฐกิจกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น งบการเงินจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ บริการของเราช่วยคุณตรวจสอบงบการเงิน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เรายังเสนอบริการเพิ่มเติม เช่น การทบทวนการวิจัยตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ รายงานการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการสอบทานงบการเงิน

การสอบทานงบการเงิน  เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแก่กิจการ  โดยการสอบทานงบการเงินนั้นจะเน้นวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินงวดปัจจุบันกับงวดก่อนๆ เพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ  เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงเหตุการทางด้านการเงินที่สำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลาที่สอบทาน  ซึ่งข้อดีของการสอบทานงบการเงินคือจะทำได้รวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่มากเท่ากับงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี แต่ทำให้ทราบถึงเหตุการทางการเงินที่สำคัญของกิจการ  แต่ความเชื่อมั่นในตัวเลขของงบการเงินจะไม่สูงเท่ากับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี   บริษัท เอสเคพี ออดิทเฟิร์ม จำกัด เรามีทีมงานที่จบปริญญาตรีทางด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ที่ไว้คอยบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนในในเรื่องดังกล่าว

บริการตรวจสอบภายในกิจการ

เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

การวางระบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ  ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน  ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนกิจการรวมถึงช่วยในการลดความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินของกิจการ   และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของกิจการ  ลดโอกาสการเกิดทุจริตในองค์กรและทำให้เกิดการโปร่งใสในกิจการและทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงในกิจการ  ซึงการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการนั้นจะต้องมีการจัดผังองค์กรณ์ที่เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม  รวมถึงแบ่งอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสม  ซึ่งอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

บทความ ข่าวสาร

บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้

การยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการยื่นรายการประเมินตนเองมีกี่วิธี อะไรบ้าง ธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งบการเงินประจำปี คืออะไร

งบการเงินประจำปี คืออะไร

งบการเงินประจำปี คือ งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่นำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้...

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

ติดต่อเรา หรือขอใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

4 + 6 =

Address

เลขที่ 99/76 หมู่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150