About Us

S = Skill

K= Knowlage

P = Professional

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเคพี ออดิทเฟิร์ม จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 โดย นายสายชล กีรติธนาภรณ์ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการด้านการความเชื่อมั่นทางบัญชีซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงบการเงินประจำปี  การสอบทานงบการเงิน   และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องบัญชี เช่น  บริการตรวจสอบภายในกิจการ  บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี  การควบคุมภายในกิจการ  และการวางแผนทางภาษีอากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นต้น  รวมถึงการให้บริการอิสระอื่นๆด้านบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีตามที่ BOI กำหนด  

ซึ่งต่อมาในปี 2558 บริษัทได้ย้ายสถานประกอบการมาอยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้ามายิ่งขึ้น

โดยทางบริษัทของเรามีความมุ่งหมายที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า  เพื่อให้กิจการเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน

Address

เลขที่ 99/76 หมู่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150